Opettajan opas

Opetukseen liittyvät toimintaohjeet

Päiväkirja

Päiväkirja on virallinen asiakirja, joka täytetään huolellisesti ja toimitetaan kurssin päätyttyä tai koko lukuvuoden kestävien kurssien osalta syys- ja kevätlukukauden päätyttyä viipymättä opiston toimistoon. Viimeinen palkka maksetaan vasta avaimen ja päiväkirjan palauttamisen jälkeen.

Päiväkirjoihin on merkitty syys- ja kevätlukukauden tuntimäärät. Lisätuntitarpeesta on neuvoteltava aina ensin rehtorin kanssa. Sopimatta tehtyjä ylityksiä ei korvata opettajalle. Kurssikerran perumisesta on sovittava aina toimiston tai rehtorin kanssa. Pääsääntö on, että kurssikerta perutaan tai muutetaan vain pakottavassa tilanteessa, esim. sairastuminen.

Ennakkoilmoittautuminen

Opiston jokaiselle kurssille ilmoittaudutaan ennakkoon ennen kurssin alkamista soittamalla opiston toimistoon tai käymällä paikan päällä tai opiston www-sivujen kautta. Kurssi toteutuu, mikäli määräpäivään mennessä kurssille on ilmoittautunut minimimäärä opiskelijoita. Vain erikseen mainituilla kursseilla ilmoittaudutaan paikan päällä tai muulla tavalla. Ennakkoilmoittautuminen on samalla opiskelijaksi ilmoittautuminen. Kurssilla täytetään lisäksi erillinen ilmoittautumislomake, jossa opiskelijan on ilmoitettava mahdollisiin alennuksiin oikeuttavat perusteet.

Kurssi toteutuu vain, jos ryhmään on tullut viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä vähimmäismäärä opiskelijoita. Ryhmän minimikoko on pääsääntöisesti 8 ilmoittautunutta opiskelijaa. Erityistapauksissa voidaan edellyttää myös tätä suurempaa määrää. Pääsäännöstä poiketen kuorojen minimi on 12 ilmoittautunutta opiskelijaa, kielten jatkoryhmissä, musiikin opintoryhmissä ja vammaisten ryhmissä minimi on 5 ilmoittautunutta opiskelijaa. Liikuntaryhmissä minimi on 12 ilmoittautunutta opiskelijaa, pienten sivukylien liikuntaryhmien minimi on 8 ilmoittautunutta opiskelijaa.

Mikäli ryhmässä on vajausta, esim. kaikki ilmoittautuneet opiskelijat eivät ole paikalla, opettajan velvollisuus on ilmoittaa tästä opiston toimistoon, jotta asia voidaan tutkia ja ryhtyä tarvittaviin toimiin lisäopiskelijoiden saamiseksi. Joillakin kursseilla on jonossa opiskelijoita, minkä vuoksi vajauksesta on hyvä ilmoittaa heti toimistoon, jotta jonosta voidaan kutsua kurssille uusia opiskelijoita.

Ilmoittautumislomake

Opiskelijan tulee täyttää ilmoittautumislomake jokaiselta kurssilta. Ilmoittautumislomake on virallinen asiakirja, jonka pohjalta kurssimaksut laskutetaan. Opiskelijan tulee huolehtia siitä, että lomake on asianmukaisesti täytetty ja että mahdollisiin alennuksiin oikeuttavat tiedot on mainittu. Opettajan velvollisuuksiin kuuluu tarkistaa opiskelijan työttömyys, mikäli tämä kohta on ilmoittautumislomakkeessa täytetty.

Lukuvuoden mittaisilla kursseilla syksyllä ilmoittautumislomakkeen täyttäneiden ei tarvitse täyttää lomaketta enää kevätlukukautta varten. Kevätlukukaudeksi ilmoittautuvien uusien opiskelijoiden on kuitenkin lomake täytettävä ja opettajan on huolehdittava, että kaikki uudet opiskelijat sen tekevät.

Päiväkirjan reunamerkinnöillä opettaja pystyy helposti tarkistamaan, että kaikki osallistujat ovat palauttaneet lomakkeen. Opettajan tulee huolehtia, että kaikki opiskelijat ovat täyttäneet ja palauttaneet ilmoittautumislomakkeen. Ilmoittautumislomakkeet toimitetaan opiston toimistoon noin kahden viikon kuluttua opetuksen alkamisesta. Opettajan tulee tarkistaa, että lomakkeet on täytetty kokonaan.

Maksut

Opintomaksut ovat kurssikohtaisia ja ne on mainittu kunkin opintoryhmän kohdalla opinto-ohjelmassa. Laskutus tapahtuu ilmoittautumislomakkeiden perusteella, laskut lähetetään opiskelijoille suoraan kotiin.

 Koko lukuvuoden kestävillä kursseilla ilmoittaudutaan koko lukuvuodeksi. Opiskelijoita otetaan kursseille myös kesken lukuvuoden. Syyslukukaudella mukaan tulevilta laskutetaan koko lukuvuoden maksu. Kevätlukukauden alusta mukaan tulevilta peritään 60% koko maksusta.

Opettajan velvollisuuksiin tai oikeuksiin ei kuulu kurssimaksuista sopiminen millään tasolla. Kaikki maksuihin liittyvät tiedustelut voi ohjata toimistoon.

Opiskelupaikan peruminen

Opiskelupaikan voi perua maksutta vielä viisi (5) työpäivää ennen kurssin alkua. Tämän jälkeen tehdystä perumisesta peritään sakkomaksuna 50% kurssin maksusta. Peruuttamattoman opiskelupaikan kurssimaksu laskutetaan täysimääräisenä. Laskun maksamatta jättäminen ei ole peruutus. Peruuttamattoman opiskelupaikan kurssimaksu laskutetaan täysimääräisenä.

Kausikortti

Kausikortti maksaa 140 € ja on voimassa 1.8.2015-31.7.2016. Kausikortti oikeuttaa osallistumaan lukuvuoden aikana erikseen ilmoitettuihin ryhmäopetuksen kursseihin lukuun ottamatta taiteen perusopetukseen, tutkintokoulutuksiin tai muihin yksittäisiin koulutuksiin, jotka on erikseen rajattu kausikortin ulkopuolelle. Kausikortti ei koske myöskään materiaali- tai muita kurssimaksun lisäksi tulevia erityiskuluja. Kausikortin hankkineen tulee myös huolehtia opiskelupaikan perumisesta, mikäli on estynyt osallistumaan kurssille. Kausikortin hankkineelta peritään peruuttamattomasta opiskelupaikasta 10 €:n sakkomaksu. Kausikortti on henkilökohtainen. Kausikortti on voimassa lukuvuoden kerrallaan.

Kurssimaksualennukset

Maksuista ei myönnetä alennuksia eikä niitä palauteta, jos opiskelija keskeyttää opiskelunsa tai tulee ryhmään mukaan kesken lukukauden. Työttömät saavat kurssimaksusta 50%:n alennuksen, ei koske materiaalimaksuja.

Sisaralennukset

Yksilöopetuksen kurssimaksuista myönnetään sisaralennus seuraavasti: vanhin alle 16-vuotias maksaa 100 % ja muut nuoremmat sisarukset 50 % kurssimaksusta.

Ryhmäopetus. Mikäli oppilas osallistuu useamman oppiaineen TAITEEN PERUSOPETUKSEEN, velotetaan ensimmäisestä oppiaineesta täysi maksu ja muista 25% alennettu maksu. Taiteen perusopetuksen sisaralennus myönnetään siten, että vanhin/ensimmäinen sisaruksista maksaa täyden maksun ja nuoremmat/seuraavat sisarukset maksavat 85% täydestä maksusta. Alennus koskee myös valmentavien ryhmien oppilaita. Muutoin ryhmäopetuksesta ei myönnetä sisaralennuksia.

Vapaaoppilaspaikat

Jokilatvan opistossa myönnetään viisi (5) vapaaoppilaspaikkaa osastoa kohden, eli yhteensä 20 vapaaoppilaspaikkaa. Vapaaoppilaspaikkaa ovat oikeutettuja hakemaan kaikki alle 17-vuotiaat oppilaat. Vapaaoppilaspaikalla oleva oppilas on vapautettu lukuvuoden aikana yhden kurssin kurssimaksusta. Vapaaoppilaspaikat myönnetään hakemusten perusteella pedagogisin ja sosiaalisin perustein. Huoltajan allekirjoittama hakemus toimitetaan 30.9.2015 mennessä lähimpään opiston toimipisteeseen. Hakemuslomakkeita saa opiston toimistoista tai opiston www-sivuilta. Mikäli opetat lasten ja nuorten kursseilla, varmista, että sinulla on lomakkeita jaettavaksi.

Opintoseteli

Opetusministeriö on myöntänyt Jokilatvan opistolle 12 000 euron määrärahan kohdennettavaksi maahanmuuttajien, senioriväestön (+63 v.) ja eläkkeellä olevien, työttömien sekä alhaisen pohjakoulutuksen omaavien ja oppimisvaikeuksia kokevien henkilöiden koulutusten kurssimaksuihin.

Opintoseteliä voivat hakea em. kohderyhmiin kuuluvat henkilöt erillisellä hakulomakkeella, joka on noudettavissa opiston toimistosta tai tulostettavissa opiston verkkosivuilta. Hakemus voidaan lähettää myös www-lomakkeena samasta osoitteesta. Opettajan tehtävä on tiedottaa opiskelijoita opintosetelin hakumahdollisuudesta. OPISKELIJAT HUOLEHTIVAT ITSE LOMAKKEIDEN TOIMITTAMISESTA OPISTOLLE MÄÄRÄAIKAAN 2.10.2015 MENNESSÄ.

Opiskelijavakuutus

Kaikki opiston opiskelijat on vakuutettu tapaturmien varalta. Tapaturmavakuutus kattaa henkilövahingot, jotka aiheutuvat opiskelijalle. Opettajan tehtävä on huolehtia, että tapaturmasta tiedotetaan mahdollisimman pian opiston toimistoa, jotta tapaturmailmoitus voidaan toimittaa vakuutusyhtiöön.

Hankinnat

Kurssille tehtävistä hankinnoista on aina ensin neuvoteltava rehtorin tai toimiston kanssa. Laskutusosoitteeksi on aina ilmoitettava:
 Haapajärven kaupunki, Jokilatvan opisto
 Osaston nimi ja *nelinumeroinen tilaajatunnus
 Taloushallinto Selma
 PL 15, 86801 Pyhäsalmi

*Tilaajatunnukset ovat osastoittain: Haapajärvi 2044, Nivala 2045, Pyhäjärvi 2046 ja Reisjärvi 2046.

Opetustilojen käyttö

Opetustilat on varattu opiston toimesta lukuvuotta 2011-2012 varten laaditun opetusohjelman perusteella. Osa opetustiloista on kaukovalvonnan piirissä. Näiden tilojen osalta opettaja ei tarvitse avainta. Avaimen tarve on selvitettävä hyvissä ajoin ennen opetuksen alkua toimiston kanssa.

Oppitunnin päätyttyä jokainen laittaa pöytänsä ja tuolinsa ojennukseen ja suurimmat roskat voitaneen yhteistoimin kerätä roskakoreihin. Yleissiivouspyyntö koskee erityisesti kädentaitoalojen kursseja. Muutoin siivouspalvelut hankitaan kaupunkien siivouspalveluilta.

Mikäli olet tilan viimeinen käyttäjä huolehdi VALOJEN SAMMUTTAMISESTA JA OVIEN LUKITSEMISESTA. Mikäli tilassa on ovien kaukolukitusjärjestelmä ovista ei tarvitse huolehtia.

Avaimet

Opettaja vastaa henkilökohtaisesti kuittaamansa opetustilan avaimen käytöstä ja säilyttämisestä. Avainta ei saa luovuttaa kolmannelle osapuolelle. Opetustilan avaimet on palautettava välittömästi kurssin päätyttyä.

Opetusmonisteet

Kurssimaksuun sisältyy lähtökohtaisesti enintään noin 10 sivua opetusmonisteita, ellei toisin ole mainittu. Suuremmasta määrästä on neuvoteltava rehtorin tai palvelusihteerin kanssa ja sovittava opiskelijakohtainen monistusmaksu. Kopioitavan aineiston voi toimittaa sähköpostitse tai paperiversiona opiston toimistoon. Opistolla on voimassa oleva sopimus Kopioston kanssa, joten alkuperäisteostenkin kopiointi on vähäisessä määrin mahdollista.

Tuntipalkkio

Opettajien työsuhteessa noudatetaan Opetusalan virka- ja työehtosopimuksen OVTES:n määräyksiä. 1.7.2015 alkaen Pidetyltä opetustunnilta maksetaan vähintään 24,53 € + mahdolliset lisät. Oppitunnin pituus on 45 min. Muun kuin oppitunnin pituus on 60 min. Vuosilomakorvaus maksetaan työsuhteen päätyttyä.

Palkanmaksu

Tuntiopettajille palkanmaksupäivä on aina kuukauden viimeinen päivä. Palkka maksetaan tehdyn työsopimuksen mukaisesti. Työsopimus on palautettava toimistoon allekirjoitettuna 11.9.2015 mennessä. Mahdolliset tasaukset (lisäykset ja vähennykset) tehdään seuraavan kuukauden palkanmaksun yhteydessä. Palkanmaksun tarkistamista ja mahdollisia tasauksia varten palkantilauslomakkeet tulee toimittaa allekirjoitettuina opiston toimistoon heti seuraavan kuun alussa. Samassa yhteydessä jätetään myös matkalaskut. Matkakorvaukset maksetaan siten aina seuraavan kuukauden lopun palkanmaksun yhteydessä.

Matkakorvaus

Matkakustannusten korvaukset maksetaan KVTES:n ja OVTES:n määräysten mukaisesti. Henkilöautolla tehdystä matkasta maksetaan 0,44€/km. Yhdensuuntaisesta matkasta vähennetään aina 6 km:n omavastuuosuus. Edestakaisesta matkasta vähennetään siten 12 km. Opettaja ilmoittaa todelliset kilometrit, toimisto tekee vähennykset. Matkalasku toimitetaan edellä annetun ohjeen mukaisesti.

Sähköinen asiointi (Intranet)

Opiston www-sivujen yhteyteen opettajille on laadittu oma asiointialue, intranet, joka on osoitteessa www.jokilatvanopisto.fi/index.php?pid=intra_ope. Tunnukset voi pyytää opiston toimistosta. Tunnukset ovat salassa pidettävää tietoa eikä niitä saa luovuttaa kolmannelle osapuolelle. Intranetin kautta opettaja voi jättää palkantilauksen ja matkalaskun. Sähköiseen asiointiin pätevät muutoin edellä annetut ohjeet palkantilauksesta ja matkakorvauksista.

Opettajan valvontavastuu

Opettajan työhön sisältyy neuvonta- ja opastusvelvollisuus. Opettajan tulee olla selvillä opiskelijan tieto- ja taitotasosta ja ottaa se huomioon. Mikäli vahinko sattuu oppilaan taitamattomuuden seurauksena, saattaa syynä olla opettajan neuvontavelvollisuuden laiminlyönti, joka vaikuttaa vastuuperusteeseen. Opettajan tulee taata oppilaille tasapuolinen ja syrjimätön kohtelu.

Kursseilla, joissa käytetään terveydelle vaarallisia koneita ja laitteita, kaikki opiskelijat allekirjoittavat myös työskentely-ja työturvallisuussitoumuksen. Yleiseen turvallisuuteen ja erilaisiin vaaratilanteisiin liittyen sovelletaan opiston turvallisuussuunnitelmassa annettuja ohjeita.

Lasten ja nuorten opetuksessa opettajalla on erityinen valvontavelvollisuus suhteessa oppilaisiin. Opiston henkilöstön tulee valvoa oppilaita koko toiminnan piirissä eikä yksinomaan opetustilanteissa. Opetuksen aikana oppilaat ovat opiston vastuun piirissä. Opetustuntien aikana valvontavastuu on tunnista vastaavalla opettajalla. Pienet lapset eivät saa poistua opetustilan välittömästä läheisyydestä ja opettajan on kyettävä tämä myös valvomaan.

Rikosrekisteriote

Uuden opettajan on pyydettävä maksuton rikosrekisteriote oikeusrekisterikeskuksesta itselleen ja esitettävä se työnantajalle työn alkaessa. Rekisteriote ei saa olla 6 kuukautta vanhempi. Rikostaustan selvittämismenettelyä ei kuitenkaan sovelleta, mikäli työsuhde kestää enintään kolme kuukautta. Otteen voi tilata sähköpostitse: oikeusrekisterikeskus@om.fi.

Arviointi

Lakisääteinen arviointi toteutetaan ennen lukuvuoden päättymistä. Arviointilomakkeet toimitetaan opettajalle, joka vastaa siitä, että opiskelijat täyttävät arviointilomakkeet. Opettaja toimittaa täytetyt lomakkeet opiston toimistoon. Opettaja voi kuitenkin aina halutessaan kerätä kurssipalautetta pitämältään kurssilta. Valmiita arviointilomakkeita saa opiston toimistosta.

Opettajan etuudet

Jokilatvan opistossa opettavalle opettajalle, joka opettaa vähintään yhtä koko lukuvuoden kestävää kurssia, myönnetään yksi opiston oma kurssi maksutta. Täydennyskoulutuksesta opiston kustannuksella sovitaan aina erikseen opettajan kanssa.

Työterveyshuollon palvelut on tarkoitettu kaikille opettajille. Työterveyshuollon palveluiden käyttämisen edellytyksenä on voimassaoleva työsopimus.